Trace Artifact WinnersFirst Place (tie)


Yinhai Wang

Niniane WangSecond Place

Jonathan WrayThird Place

Keith GrochowRunners upZhenbin Xu

Michael Warning

Michael Yasayko