CSE 456 Summer 2014Demo and Lab Attendance Sheet


MONDAY
(DEMO)
6:30-8:30 PM

Erin, Mikey


TUESDAY
(DEMO)
2:30-4:30 PM

Erin, Tomoyo


WEDNESDAY

6:30-8:30 PM

Mikey, Tomoyo


THURSDAY

2:30-4:30 PM

Mikey, Erin


FRIDAY

2:30-4:30 PM

Tomoyo, Erin


Dong Shin
Liang Zhang
Jia Reese
JD Dhillon
Helen He
Jeffrey Bennett
Allison Chan
Stella Zhao
Sean Zhu
Cindy Liu
Ian Smith
Yang Liu
Esmeralda Duenas


Manvir Singh
Elizabeth Ong
Yi Wang
Lac Tranvu
Long Le
Vincent Liu
Jeffrey Bennett
Jian Ma
Sam Wilson
Kristine Lee
Erika Saba
Eric Sun
Brianna Fecarotta
Esmeralda Duenas
Seewan Kim


Lac Tranvu
Liang Zhang
Jia Reese
Jeffrey Bennett
Helen He
Allison Chan
Stella Zhao
Yang Liu
Esmeralda Duenas
Sean Zhu
Seewan Kim


Elizabeth Ong
Yi Wang
Dong Shin
Vincent Liu
Jeffrey Bennett
Kristine Lee
Erika Saba
Eric Sun


Manvir Singh
Long Le
JD Dhillon
Vincent Liu
Jeffrey Bennett
Sean Zhu
Cindy Liu
Jian Ma
Sam Wilson
Ian Smith
Brianna Fecarotta
Esmeralda Duenas